دسته: بازی‌های رایانه‌ای

تجهیز دو آزمایشگاه تحقیقاتی بازی‌های رایانه‌یی در کشور 0

تجهیز دو آزمایشگاه تحقیقاتی بازی‌های رایانه‌یی در کشور

رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت گفت: در برنامه داریم ‌دو آزمایشگاه تحقیقاتی در زمینه بازی‌های رایانه‌یی را مجهز کنیم و قرار است کار تولید و طراحی بازی‌های رایانه‌یی در این آزمایشگاه‌ها به‌صورت تخصصی و حرفه‌یی انجام شود