برچسب شده: دکتر علی یقطین

0

به سوی شهر هوشمند رویایی

اولین همایش تهران هوشمند اسفند پارسال برگزار شد و با توجه به اهمیت هوشمندسازی در بحث ماموریت های جدید تهران، قرار شد در جشنواره بعدی که آذرماه امسال برگزار می شود، یک هفته کامل به حوزه هوشمندسازی اختصاص یابد. به گزارش فاوانیوز به نقل از ایرنا، دومین جشنواره تهران هوشمند، با...