0

مرور ۵ اصل اولیه امنیتی

هر سال از شرکت های امنیتی گرفته تا فردی که یک نرم افزار ساده اما جدید طراحی کرده، تحلیل های خود را درباره روند حاکم در حوزه امنیت و فناوری اطلاعات ارائه می کنند و درباره آنچه که شرکت متبوع شان برای حفاظت از کاربران انجام داده یا اقداماتی که در آینده برنامه هایی برای آنها دارند، حرف می زنند. امسال هم مطابق گذشته، مطالبی درباره کلود کامپیوتینگ، مجازی سازی و شبکه های اجتماعی و این که چرا این فناوری ها بهترین (یا بدترین) دوستان ضد امنیتی ما هستند، سخن به میان آمد. البته نباید زیاد هم ترسید، چون مواردی که در فهرست ما لحاظ شده اند به خودی خود آسیب رسان نیستند، اما توجه