NAT در شبکه

اینترنت با سرعتی باورنکردنی همجنان در حال گسترش است . تعداد کامپیوترهای ارائه دهنده اطلاعات ( خدمات ) و کاربران اینترنت روزانه تغییر و رشد می یابد. با اینکه نمی توان دقیقا” اندازه اینترنت را مشخص کرد ولی تقریبا” یکصد میلیون کامپیوتر میزبان(Host) و ۳۵۰ میلیون کاربر از اینترنت استفاده می نمایند.

فاوانیوز: اینترنت  با سرعتی  باورنکردنی  همجنان در حال گسترش است . تعداد کامپیوترهای ارائه دهنده اطلاعات ( خدمات ) و کاربران اینترنت روزانه تغییر و رشد می یابد.  با اینکه نمی توان دقیقا” اندازه اینترنت را مشخص کرد ولی تقریبا” یکصد میلیون کامپیوتر میزبان(Host) و ۳۵۰ میلیون کاربر از اینترنت استفاده می نمایند. رشد اینترنت چه نوع ارتباطی باNetworkAddressTranslation)NAT ) دارد؟ هر کامپیوتر بمنظور ارتباط با سایر کامپیوترها و سرویس دهندگان وب بر روی اینترنت، می بایست دارای یک آدرسIP باشد.IP یک عدد منحصر بفرد ۳۲ بیتی بوده که کامپیوتر موجود در یک شبکه را مشخص می کند.

اولین مرتبه ای که مسئله آدرس دهی توسطIP  مطرح گردید، کمتر کسی به این فکر می افتاد که ممکن است  خواسته ای  مطرح شود که نتوان به آن یک آدرس را نسبت داد. با استفاده از سیستم آدرس دهیIP می توان ۴٫۲۹۴٫۹۷۶٫۲۹۶ (۲۳۲) آدرس را تولید کرد. ( بصورت تئوری ). تعداد واقعی آدرس های قابل استفاده کمتر از مقدار ( بین ۳٫۲ میلیارد و ۳٫۳ میلیارد ) فوق است . علت این امر، تفکیک آدرس ها به کلاس ها و رزو بودن برخی آدرس ها برایmulticasting ، تست و موارد خاص دیگر است .

همزمان با انفجار اینترنت ( عمومیت یافتن)  و افزایش شبکه های کامپیوتری ،  تعدادIP  موجود،  پاسخگوی نیازها نبود. منطقی ترین روش، طراحی مجدد سیستم آدرس دهیIP است تا امکان استفاده از آدرس هایIP بیشَتری فراهم گردد. موضوع فوق در حال پیاده سازی بوده و نسخه شماره ششIP ، راهکاری در این زمینه است . چندین سال طول خواهد کشید تا سیستم فوق پیاده سازی گردد، چراکه می بایست تمامی زیرساخت های اینترنت تغییر واصلاح گردند.NAT با هدف کمک به مشکل فوق طراحی شده است .NAT به یک دستگاه اجازه می دهد که بصورت یک  روتر عمل نماید. در این حالتNAT بعنوان یک آژانس بین اینترنت ( شبکه عمومی ) و یک شبکه محلی ( شبکه خصوصی ) رفتار نماید. این بدان معنی است که صرفا” یکIP منحصر بفرد بمنظور نمایش مجموعه ای از کامپیوترها( یک گروه ) مورد نیاز خواهد بود.

کم بودن تعدادIP صرفا” یکی از دلایل استفاده ازNAT است .در ادامه به بررسی علل استفاده ازNATخواهیم پرداخت .

قابلیت های NAT

عملکردNAT مشابه یک تلفتچی در یک اداره بزرگ است . فرض کنید شما به تلفنچی اداره خود اعلام نموده اید  که تماس های تلفنی مربوط به شما را تا به وی اعلام ننموده اید ، وصل  نکند . در ادامه  با  یکی ازمشتریان تماس گرفته  و برای وی پیامی گذاشته اید که  سریعا”  با شما تماس بگیرد.  شما به تلفتچی اداره می گوئید که منتظر تماس تلفن از طرف یکی از مشتریان هستم، در صورت تماس وی ، آن را به دفتر من وصل نمائید. در ادامه مشتری مورد نظر با اداره شما تماس گرفته و به تلفنچی اعلام می نماید که قصد گفتگو با شما را دارد ( چراکه شما منتظر تماس وی هستید ). تلفنچی جدول مورد نظر خود را بررسی تا نام شما را در آن پیدا نماید. تلفنچی متوجه می شود که شما تلفن فوق را درخواست نموده اید، بنابراین تماس مورد نظر به دفتر شما وصل خواهد شد.

NAT توسط شرکت سیسکو و بمنظور استفاده در یک دستگاه ( فایروال ، روتر، کامپیوتر ) ارائه شده است .NAT بین یک شبکه داخلی و یک شبکه عمومی مستقر و شامل مدل ها ی  متفاوتی  است .

– NAT ایستا .

  عملیات مربوط به ترجمه یک آدرسIP غیر ریجستر شده ( ثبت شده ) به یک آدرسIP ریجستر شده را انجام می دهد. ( تناظر یک به یک ) روش فوق زمانیکه قصد استفاده از یک دستگاه را از طریق خارج از شبکه داشته باشیم، مفید و قابل استفاده است . در مدل فوق هموارهIP 192.168.32.10 بهIP 213.18.123.110 ترجمه خواهد شد.

NAT پویا

. یک آدرسIP غیر ریجستر شده را به یکIP ریجستر شده ترجمه می نماید. در ترجمه فوق از گروهی  آدرس هایIP ریجستر شده استفاده خواهد شد.

OverLoading

. مدل فوق شکل خاصی ازNAT پویا است . در این مدل چندینIP غیر ریجستر شده به یکIP ریجستر شده با استفاده ازپورت های متعدد، ترجمه خواهند شد. به روش فوقPAT)Port Address Translation) نیز گفته می شود.

Overlapping

. در روش فوق شبکه خصوصی از مجموعه ایIP ریجستر شده استفاده می کند که توسط  شبکه دیگر استفاده می گردند.NAT می بایست آدرس های فوق را به آدرس هایIP ریجستر شده منحصربفرد ترجمه نماید.NAT همواره آدرس های یک شبکه خصوصی را به آدرس های ریجستر شده منحصر بفرد ترجمه می نماید.NAT همچنین آدرس های ریجستر شده عمومی را به آدرس های منحصر بفرد در یک شبکه خصوصی ترجمه می نماید. ( در هر حالت خروجیNAT ، آدرس هایIP منحصر بفرد خواهد بود. آدرس های فوق می تواند در شبکه های عمومی ریجستر شده جهانی باشند و در شبکه های خصوصی  ریجستر شده محلی باشند )

شبکه اختصاصی ( خصوصی ) معمولا” بصورت یک شبکهLAN می باشند . به این نوع شبکه ها که از آدرس هایIP داخلی استفاده می نمایند حوزه محلی می گویند. اغلب ترافیک شبکه در حوزه محلی بصورت داخلی بوده و بنابراین ضرورتی به ارسال اطلاعات  خارج از شبکه را  نخواهد داشت . یک حوزه محلی می تواند دارای آدرس هایIP ریجستر شده و یا غیرریجستر شده  باشد. هر کامپیوتری که از آدرس هایIP غیرریجستر شده استفاده می کنند، می بایست ازNAT بمنظور ارتباط با دنیای خارج از شبکه محلی استفاده نمایند.

NAT می تواند با استفاده از روش های متفاوت پیکربندی گردد. در مثال زیرNAT بگونه ای پیکربندی شده است که بتواند آدرس های غیر ریجستر شدهIP ( داخلی و محلی ) که بر روی شبکه خصوصی ( داخلی ) می باشند را به آدرس هایIP ریجستر شده ترجمه نماید.

– یکISP ( مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنت ) یک محدوده از آدرس هایIP را برای شرکت شما در نظر می گیرد. آدرس های فوق ریجستر و منحصر بفرد خواهند بود . آدرس های فوقInside global نامیده می شوند. آدرس هایIP خصوصی و غیرریچستر شده به دو گروه عمده تقسیم می گردند : یک گروه کوچک که توسطNAT استفاده شده(Outside local address) و گروه بزرگتری که توسط حوزه محلی استفاده خواهند شد ( Inside local address) . آدرس هایOutside local بمنظور ترجمه به آدرس های منحصربفردIP استفاده می شوند.آدرس های منحصر بفرد فوق،outside global نامیده شده و اختصاص به دستگاههای موجود بر روی شبکه عمومی ( اینترنت) دارند.

– اکثر کامپیوترهای موجود در حوزه داخلی با استفاده از آدرس هایinside local با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند.

– برخی از کامپیوترهای موجود در حوزه داخلی که نیازمند ارتباط دائم با خارج از شبکه باشند ،از آدرس هایinside global استفاده  و بدین ترتیب نیازی به ترجمه  نخواهند داشت .

– زمانیکه  کامپیوتر موجود در حوزه محلی  که دارای یک آدرسinside local است، قصد ارتباط با خارج شبکه را داشته باشد بسته های اطلاعاتی وی در اختیارNAT قرار خواهد گرفت .

-NAT  جدول روتینگ خود را بررسی تا به این اطمینان برسد که برای آدرس مقصد یکentry در اختیار دارد. در صورتیکه پاسخ مثبت باشد،NAT بسته اطلاعاتی مربوطه را ترجمه و یکentry برای آن ایجاد و آن را در جدول ترجمه آدرس(ATT) ثبت خواهد کرد. در صورتیکه پاسخ منفی باشد بسته اطلاعاتی دور انداخته خواهد شد.

– با استفاده از یک آدرسinside global  ، روتر بسته اطلاعاتی را به مقصد مورد نظر ارسال خواهد کرد.

–  کامپیوتر موجود در شبکه عمومی ( اینترنت )، یک بسته اطلاعاتی را برای شبکه خصوصی ارسال می دارد. آدرس مبداء بسته اطلاعاتی از نوعoutside global است . آدرس مقصد یک آدرسinside global است .

-NAT در جدول مربوطه به خود جستجو و آدرس مقصد را تشخیص و در ادامه آن را به  کامپیوتر موجود در حوزه داخلی نسبت خواهد کرد.

-NAT آدرس هایinside global بسته  اطلاعاتی را به آدرس هایinside local ترجمه و آنها را برای کامپیوتر مقصد ارسال خواهد کرد.

روشOverloading از یک ویژگی خاص پروتکلTCP/IP استفاده می نماید. ویژگی فوق این امکان را فراهم می آورد که یک کامپیوتر قادر به پشتیبانی از چندین اتصال همزمان با یک و یا چندین کامپیوتر با استفاده از پورت های متفاوتTCP و یاUDP باشد.. یک بسته اطلاعاتیIP دارای یک هدر(Header) با اطلاعات زیر است :

آدرس مبداء . آدرس کامپیوتر ارسال کننده اطلاعات است .

پورت مبداء. شماره پورتTCP و یاUDP بوده که توسط کامپیوتر مبداء به بسته اطلاعاتی نسبت داده شده است .

آدرس مقصد : آدرس کامپیوتر دریافت کننده اطلاعات است .

پورت مقصد. شماره پورتTCP و یاUDP بوده که کامپیوتر ارسال کننده برای باز نمودن بسته اطلاعاتی برای گیرنده مشخص کرده است .

آدرس ها ، کامپیوترهای مبداء و مقصد  را مشخص کرده ،  در حالیکه شماره پورت این اطمینان را بوجود خواهد آورد که ارتباط بین دو کامپیوتر دارای یک مشخصه منحصر بفرد است . هر شماره پورت از شانزده بیت استفاده می نماید.( تعداد پورت های ممکن ۶۵۵۳۶ (۱۶ ۲ ) خواهد بود ) . عملا” از تمام محدوده پورت های فوق استفاده نشده و ۴۰۰۰ پورت بصورت واقعی استفاده خواهند شد.

NAT پویا و Overloading

نحوه کارNAT پویا بصورت زیر است :

– یک شبکه داخلی ( حوزه محلی) با استفاده از مجموعه ای از آدرس هایIP که توسطIANA)Internet Assigned Numbers Authority) به شرکت و یا موسسه ای اختصاص داده نمی شوند پیکربندی می گردد. ( سازمان فوق مسئول اختصاص آدرس هایIP در سطح جهان می باشد) آدرس های فوق بدلیل اینکه منحصربفرد می باشند، غیر قابل روتینگ نامیده می شوند.

– موسسه مربوطه یک روتر با استفاده از قابلیت هایNAT را پیکربندی می نماید. روتر دارای یک محدوده از آدرس هایIP منحصر بفرد بوده که توسطIANA د ر اختیار موسسه و یا شرکت مربوطه گذاشته شده است .

– یک کامپیوتر موجود بر روی حوزه محلی سعی درایجاد ارتباط با کامپیوتری خارج از شبکه ( مثلا” یک سرویس دهنده وب) را دارد.

– روتر بسته اطلاعاتی را از کامپیوتر موجود در حوزه محلی  دریافت می نماید.

– روتر آدرسIP غیرقابل روت  را در  جدول ترجمه آدرس ها ذخیره می نماید. روتر آدرسIP غیر قابل روت را با یک آدرس از مجموعه آدرس های منحصر بفرد جایگزین می نماید. بدین ترتیب جدول ترجمه، دارای یک رابطه ( معادله ) بین آدرسIP غیرقابل روت با یک آدرسIP منحصر بفرد خواهد بود.

– زمانیکه یک بسته اطلاعاتی از کامپیوتر مقصد مراچعت می نماید، روتر آدرس مقصد بسته اطلاعاتی را بررسی خواهد کرد.بدین منظور روتر در جدول آدرسهای ترجمه شده جستجو تا از کامپیوتر موجود در حوزه محلی که بسته اطلاعاتی به آن تعلق دارد، آگاهی پیدا نماید.روتر آدرس مقصد بسته اطلاعاتی را تغییر ( از مقادیر ذخیره شده قبلی استفاده می کند ) و آن را برای کامپیوتر مورد نظر ارسال خواهد کرد. در صورتیکه نتیجه جستجو در جدول، موفقیت آمیز نباشد، بسته اطلاعاتی دور انداخته خواهد شد.

– کامپیوتر موجود در حوزه  ، بسته اطلاعاتی را دریافت می کند. فرآیند فوق مادامیکه کامپیوتر با سیستم خارج از شبکه  ارتباط دارد، تکرار خواهد شد.

نحوه کارOverloading پویا بصورت زیر است :

-یک شبکه داخلی ( حوزه محلی) با استفاده از مجموعه ای از آدرس هایIP که توسطIANA)Internet Assigned Numbers Authority) به شرکت و یا موسسه ای اختصاص داده نمی شوند پیکربندی می گردد. آدرس های فوق بدلیل اینکه منحصربفرد می باشند غیر قابل روتینگ نامیده می شوند.

-موسسه مربوطه یک روتر را با استفاده از قابلیت هایNAT ، پیکربندی می نماید. روتر دارای یک محدوده از آدرس هایIP منحصر بفرد بوده که توسطIANA د ر اختیار موسسه و یا شرکت مربوطه گذاشته شده است .

-یک کامپیوتر موجود بر روی حوزه داخلی ، سعی درایجاد ارتباط با کامپیوتری خارج از شبکه( مثلا” یک سرویس دهنده وب) را دارد.

-روتر بسته اطلاعاتی را از کامپیوتر موجود در حوزه داخلی دریافت می نماید.

-روتر آدرسIP غیرقابل روت و شماره پورت را در  جدول ترجمه آدرس ها ذخیره می نماید. روتر آدرسIP غیر قابل روت را با یک آدرس منحصر بفرد جایگزین می نماید. روتر شماره پورت کامپیوتر ارسال کننده را با شماره پورت اختصاصی خود جایگزین و آن را در محلی ذخیره تا  با آدرس کامپیوتر ارسال کننده اطلاعات ، مطابقت نماید.

– زمانیکه یک بسته اطلاعاتی از کامپیوتر مقصد مراچعت می نماید ، روتر پورت مقصد بسته اطلاعاتی را بررسی خواهد کرد.بدین منظور روتر در جدول آدرس های ترجمه شده جستجو تا از کامپیوتر موجود در حوزه داخلی که بسته اطلاعاتی به آن تعلق دارد آگاهی پیدا نماید.روتر آدرس مقصد بسته اطلاعاتی و شماره پورت را تغییر ( از مقادیر ذخیره شده قبلی استفاده می کند ) و آن را برای کامپیوتر مورد نظر ارسال خواهد کرد. در صورتیکه نتیجه جستجو در جدول ، موفقیت آمیز نباشد بسته اطلاعاتی دور انداخته خواهد شد.

– کامپیوتر موجود در حوزه داخلی ، بسته اطلاعاتی را دریافت می کند. فرآیند فوق مادامیکه کامپیوتر با سیستم خارج از شبکه  ارتباط دارد، تکرار خواهد شد.

– با توجه به اینکهNAT  آدرس کامپیوتر مبداء و پورت مربوطه آن را در جدول ترجمه آدرس ها ذخیره شده دارد، مادامیکه ارتباط فوق برقرار باشد از شماره پورت ذخیره شده ( اختصاص داده شده  به بسته اطلاعاتی ارسالی) استفاده خواهد کرد. روتر دارای یکTimer بوده وهر بار که یک آدرس از طریق آن استفاده می گرددreset می گردد.در صورتیکه در مدت زمان مربوطه (Timer صفر گردد ) به اطلاعات ذخیره شده درNAT مراجعه ای نشود،  اطلاعات فوق ( یک سطر از اطلاعات ) از داخل جدول حذف خواهند شد.

Source
Computer

Source
Computer’s
IP Address

Source
Computer’s
Port

NAT Router’s
IP Address

NAT Router’s
Assigned
Port Number

A

192.168.32.10

400

215.37.32.203

1

B

192.168.32.13

50

215.37.32.203

2

C

192.168.32.15

3750

215.37.32.203

3

D

192.168.32.18

206

215.37.32.203

4

در صورتیکه برخی ازکامپیوترهای موجود در شبکه خصوصی از آدرس هایIP اختصاصی خود استفاده می نمایند ، می توان یک لیست دستیابی از آدرس هایIP را ایجاد تا به روتر اعلام نماید که کدامیک از کامپیوترهای موجود در شبکه بهNAT نیاز دارند.

تعداد ترجمه های همزمانی که یک روتر می تواند انجام دهد، ارتباط مستقیم با حافظه اصلی سیستم دارد. با توجه به اینکه در جدول ترجمه آدرس هرentry صرفا” ۱۶۰ بایت را اشغال خواهد کرد، یک روتر با ۴ مگابایت حافظه قادر به پردازش ۲۶٫۲۱۴ ترجمه همزمان است. مقدار فوق برای اغلب موارد کافی بنظر می آید.

IANA  محدوده ای از آدرس هایIP را که غیرفابل روت بوده و شامل آدرس های داخلی شبکه هستند مشخص نموده است .آدرس های فوق غیرریجستر شده می باشند.. هیچ شرکت و یا آژانسی نمی تواند ادعای مالکیت آدرس های فوق را داشته باشد و یا آنها را در شبکه های عمومی ( اینترنت ) استفاده نماید. روترها بگونه ای طراحی شده اند که آدرس های فوق را عبور(Forward) نخواهند کرد.

Range 1: Class A – 10.0.0.0       through 10.255.255.255

Range 2: Class B – 172.16.0.0    through 172.31.255.255

Range 3: Class C – 192.168.0.0  through 192.168.255.255

امنیت

همزمان با پیاده سازی یکNAT پویا، یک فایروال بصورت خودکار بین شبکه داخلی و شبکه های خارجی ایجاد می گردد.NAT صرفا” امکان ارتباط به کامپیوترهائی را که در حوزه داخلی می باشند را خواهد داد. این بدان معنی است که یک کامپیوتر موجود در خارج از شبکه داخلی ، قادر به  ارتباط مستقیم با یک کامپیوتر موجود در حوزه داخلی  نبوده ،  مگر اینکه ارتباط فوق توسط کامپیوتر شما مقدار دهی اولیه ( هماهنگی های اولیه از بعد مقداردهی آدرس های مربوطه ) گردد. شما براحتی قادر به استفاده از اینترنت  دریافت فایل و … خواهید بود ولی افراد خارج از شبکه نمی توانند با استفاده از آدرسIP شما، به کامپیوتر شما متصل گردند.NAT ایستا ، امکان برقراری  ارتباط با یکی از کامپیوترهای موجود در حوزه داخلی توسط  دستگاههای موجود در  خارج از شبکه را ،  فراهم می نمایند. برخی از روترهای مبتنی برNAT امکان فیلترینگ و ثبت ترافیک را ارائه می دهند. با استفاده از فیلترینگ می توان سایت هائی را که پرسنل یک سازمان از آنها  استفاده می نمایند را کنترل کرد.با ثبت ترافیک یک سایت می توان از سایت های ملاقات شده توسط کاربران آگاهی و گزارشات متعددی را بر اساس اطلاعات ثبت شده  ایجاد کرد.

NAT دربرخی موارد  با سرویس دهندگانProxy ، اشتباه در نظر گرفته می شود.NAT وProxy دارای تفاوت های زیادی می باشند.NAT  بی واسطه بین کامپیوترهای مبداء و مقصد قرار می گیرد.Proxy بصورت بی واسطه نبوده و پس از استقرار بین کامپیوترهای مبداء و مقصد تصور هر یک از کامپیوترهای فوق را تغییر خواهد داد.  کامپیوتر مبداء می داند که درخواستی را ازProxy داشته و می بایست بمنظور انجام عملیات فوق ( درخواست ) پیکربندی گردد. کامپیوتر مقصد فکر می کند که سرویس دهندهProxy بعنوان کامپیوتر مبداء می باشد.Proxy در لایه چهارم(Transport) و یا بالاتر مدلOSI ایفای وظیفه می نماید در صورتیکهNAT در لایه سوم(Network)  فعالیت می نماید.Proxy ، بدلیل فعالیت در لایه بالاتر در اغلب موارد  ازNAT کندتر است  .

برگرفته از سایت www.srco.ir

telegram

در صورت تمایل می‌توانید در نوار جستجوی تلگرام @favanews را تایپ کرده و عضو کانال شوید

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...

دیدگاه بگذارید

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

آگاه سازی از
avatar

wpDiscuz